Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
10/KH-UBND
15-01-2024
12/KH-UBND
18-01-2024
10/QĐ-UBND
15-01-2024
09/QĐ-UBND
15-01-2024
11/QĐ-UBND
15-01-2024
11/KH-UBND
18-01-2024
07/KH-UBND
15-01-2024
06/KH-UBND
15-01-2024
02/TB-UBND
17-01-2024
01/KH-UBND
10-01-2024
01/BC-HĐND
04-01-2024
01/KH-HĐND
04-01-2024
02/CTr-HĐND
28-12-2023
02/KH-BCĐ
02-01-2024
02/QĐ-UBND
02-01-2024
01/QĐ-UBND
02-01-2024
03/KH-UBND
02-01-2024
01/KH-UBND
02-01-2024
01/TB-BCĐ
02-01-2024
04/KH-BCĐ
02-01-2024

About